Jak nakupovat

Sortiment DD Technik

Reklamační řád

A. Úvodní ustanovení

1. Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně obchodního zákoníku pokud je kupující osoba podnikatel, či firma, a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost DD Technik s.r.o., se sídlem: Poděbradská 777/9a, 19000, Praha, IČO:28365798, DIČ:CZ28365798 (Veškeré zboží zakoupené na našem eshopu prosím reklamujte přímo u dodavatele,kterým je zásilková služba - Velešín, nám. J.V. Kamarýta 72, 38232)

2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

B. Převzetí zboží

1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce.

2. Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít. Kupující je také povinen zkontrolovat kompletnost dokumentace k výrobku.

3. Zjevné vady, poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při dopravě, podepsané dopravcem.

4. Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění zjevných vad zboží, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození nese v plném rozsahu kupující.

C. Záruční podmínky

1. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.

2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.

D. Vyřízení reklamace

1. Kupující prokáže původ zboží při záruční opravě předložením dokladu o koupi, nebo kopii dokladu o koupi.

2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (převzetí zboží), pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

3. V případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, kupující doručí na vlastní náklady na adresu autorizovaného servisu či provozovny prodávajícího. Kupující ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. O tyto náklady (pouze nejnutnější možné) může nakupující spotřebitel požádat naší firmu. Je potřeba předložit doklad (podací lístek). Zboží by mělo být nejlépe v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně příruček, kabelů a veškerého ostatního příslušenství. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi, objednávkou, nebo záručním listem, nebo alespoň kopiemi těchto dokumentů, nebo jiným dostatečným způsobem doloží nákup.

4. Autorizovaný servis po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží, nebo jej pošle na adresu zákazníka.

5. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.

6. Pokud byla reklamace zboží neoprávněná, kdy závada vznikla např. špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), servisní středisko neúčtuje kupujícímu náklady za zjištění závady. Posouzení reklamace je vždy bezplatné. V případě neuznání reklamace si zákazník zboží vyzvedne osobně, nebo mu zboží může být zasláno na jeho náklady.

7. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním.

E. Rozsah záruky

1. Záruka zaniká v následujících případech:
- nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží
- nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi

2. Záruka se nevztahuje na:
- škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem
- vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou
- poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné normě ČSN
- na spotřební materiál (řezací nože, pásky, tiskové hlavy, skenovací hlavy, magnetické nosiče, náplně atd.)

F. Závěrečná ustanovení

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem. Podle § 616 odst. 1 občanského zákoníku odpovídá prodávající kupujícímu za to, že prodávaná věc je v okamžiku převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy a dodržení všech podmínek, vrátí prodávající kupujícímu plnou částku kupní ceny za zboží vč. poštovného a balného, pokud bylo účtováno. V případě odstoupení od smlouvy je třeba dodržet dále uvedený postup:
- Kupující je povinnen zaslat prodávajícímu doporučený dopis se zprávou o tom, že žádá o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla předmětné objednávky zboží, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz prodávajícím.

2. Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na adresu zásilkové službě DD Technik, nám. J. V. Kamarýta 72, 382 32, Velešín a to tak, že zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, nesmí být poškozené, musí být kompletní (tj. včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), spolu s originálem, nebo kopií dokladu o koupi.

3. Zboží je třeba dopravit prodávajícímu osobně nebo zaslat doporučeně a pojištěné. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám zašleme dobropis, který potvrdíte a obratem pošlete zpět. Po obdržení dobropisu, zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet dobropisovanou částku a to nejpozději do 14-ti pracovních dnů po fyzickém obdržení dobropisu.

4. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemůže prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.